APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP & IRB) (MEN, WOMEN & TRANSGENDER) INCLUDING INSERVICE OF RESIDUAL & KALYANA KARNATAKA ( LOCAL) – 2021-22

«±ÉõÀ «ÄøÀ®Ä ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (PÉJ¸ïDgï¦ ªÀÄvÀÄÛ LDgï©) (¥ÀÄgÀĵÀ, ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ) ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ¤gÀvÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ («ÄPÀÄ̽zÀ ºÁUÀÆ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð – 2021-22
(ISO: 9001-2015 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ)
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: 10/£ÉêÀÄPÁw-2/2021-22
Notification No.10/Recruitment-2/2021-22
For Male, Female & Transgender
Total No of Vacancy:70

NEW REGISTERATION STARTED...

News & Events
DateNews & Events

  SRSI (KSRP)/SI(IRB) MODE OF PAYMENT

  • DEC
  • 20
  • 2021

  NEW REGISTERATION STARTED

  Sl.NO
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
  DESCRIPTION
  «ªÀgÀ
  DATE
  ¢£ÁAPÀ
  01 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  20/12/2021
  02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  18/01/2022
  03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  20/01/2022
   

  • n¥ÀàtÂ:
  • ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄgÀĵÀ vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ J¯Áè zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»¼Á vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ C£ÀĸÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

  PST_ &_ET WRITTEN EXAMINATION
  POST
  ºÀÄzÉÝ
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  MINIMUM AGE
  PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  MAXIMUM AGE
  UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE
  ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  SRSI (KSRP)/SI(IRB) FOR DIRECT CANDIDATE
  SUBMIT

  CLEAR
  GM 21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  26 YEARS /
  26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 18.01.1996 AND 18.01.2001 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  SC,ST,CAT-01,
  2A,2B,3A & 3B
  21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  28 YEARS /
  28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 18.01.1994 AND 18.01.2001 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  FOR INSERVICE CANDIDATE
  GM - /
  35 YEARS /
  35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 18.01.1987 AND 18.01.2001 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  SC,ST,CAT-01,
  2A,2B,3A & 3B
  - /
  40YEARS /
  40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 18.01.1982 AND 18.01.2001 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 18/01/2022 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.

  SRSI (KSRP)/SI(IRB)
  Sl.NO /
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  PAYABLE FEE AMOUNT
  ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
  01 GM & OBC (2A,2B,3A,3B) ` 500
  02 SC , ST, CAT-01 ` 250
  1.SRSI (KSRP)/SI(IRB) Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT Click here to Download
  «zÁåºÀðvÉ:

  AiÀÄÄ.f.¹. EAzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 18.01.2022PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 18.01.2022gÉƼÀUÉ ºÉÆA¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ)


  ¸¸ÉêÁ¤gÀvÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀ :
  CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀéªÀiÁ£À ¥ÀÀzÀ« eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈAzÀzÀ°è 5 ªÀµÀðUÀ¼À PÀ¤µÀÖ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß (Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 18.01.2022PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ) ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï / ºÉqï PÁ£ïìmÉç¯ï / ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï DV ¥ÀÆtðUÉƽ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. (¸ÉêÁ¤gÀvÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå 25 ªÀÄvÀÄÛ 26 gÀ°ègÀĪÀ C£ÀħAzsÀ-‘J’ & ‘©’ AiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 18.01.2022gÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ).

  n¥ÀàtÂ:
  1. (i)  ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉ ºÁUÀÆ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ CAPÀ¥ÀnÖ ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  2. (ii)   r¥ÉÆèªÀiÁ EvÁå¢ «zÁåºÀðvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀ«UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ F «zÁåºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
  3. (iii)   Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CAPÀ¥ÀnÖ E®èzÉ EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
  PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  For Eligible in ET
  Candidate only
  HEIGHT 170 Cms for Men
  CHEST 86 Cms- When fully expanded
  (Minimum Expansion must be 5 Cms)
  ENDURANCE TEST
  FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
  POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  SRSI (KSRP)/SI(IRB) 1600 Mtrs Run 6:30 Minutes
  Long Jump
  Or
  High Jump
  3.80Mtrs (In 3 chances only)
  Or
  1.20Mtrs (In 3 chances only)
  Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
  PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 158 Cms For Women
  170 Cms for Inservice & No Height for Exservicemen
  CHEST
  (For Men Only)
  86 Cms- When fully expanded
  (Minimum Expansion must be 5 Cms) – For Inservice & Exservicemen
  WEIGHT
  (For Women only)
  45 Kgs
  ENDURANCE TEST FOR WOMEN , INSERVICE & EXSERVICEMEN
  POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  SRSI (KSRP)/SI(IRB)
  400 Mtrs Run
   
  2 Minutes
  Long Jump
  Or
  High Jump
   
  2.50 Mtrs (In 3 chances only)
  Or
  0.90 Mtrs (In 3 chances only)

  Shotput ( 4 Kg)

  3.75 Mtrs (In 3 chances only)

  • J) PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝ ºÁUÀÆ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ (¥ÀgÀ¸ÀܽÃAiÀÄ) ºÀÄzÉÝ F JgÀqÀÆ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðjgÀÄvÁÛgÉ.
  • ©) MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «ÄPÀÄ̽zÀ (¥ÀgÀ¸ÀܽÃAiÀÄ) ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉêÀÄPÁw ºÉÆA¢zÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ vÀ£Àß ¸ÉêÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è C£ÀÄZÉÒÃzÀ 371eÉ «ÄøÀ¯Áw ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Àà¶×ÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.
  • ¹) Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀÅ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ 10 ¢£ÀUÀ¼À PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÁV C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸À°è¹gÀĪÀ CfðAiÀÄ°è ºÉ¸ÀgÀÄ, d£Àä ¢£ÁAPÀ, PÉÆÃjgÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ºÁUÀÆ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CA±ÀUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ°è RÄzÁÝV / CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÀÈrüÃPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ CrµÀ£À¯ï qÉÊgÉPÀÖgï d£ÀgÀ¯ï D¥sï ¥Éưøï, £ÉêÀÄPÁw PÁ®ðl£ï ¨sÀªÀ£À, CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÀbÉÃjUÉ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸À°è¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
  • r) «±ÉõÀ Dgï.J¸ï.L (PÉ.J¸ï.Dgï.¦) ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ Dgï.J¸ï.L (L.Dgï.©) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ MAzÉà C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ Cfð ¸À°è¸ÀĪÁUÀ «±ÉõÀ Dgï.J¸ï.L (PÉ.J¸ï.Dgï.¦) ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ Dgï.J¸ï.L (L.Dgï.©) ºÀÄzÉÝAiÀÄ DzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀj £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ CzÀåvÉAiÀÄ£ÀĸÁgÀ C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ:
  • ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À§°ÃPÀgÀt ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ ªÀåQÛUÀ¼À (gÀPÀëuÁ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2020 gÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÉÆA¢gÀ¢zÀÝ°è vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀzÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
  • J) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • ©) M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà E£ÉÆߧ⠺ÉAqÀw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ, ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
  • ¹) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zÀPÀë ¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
  • r) ºÉÊzÀæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉƼÀ¥ÀqÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ DAiÉÄÌ §AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÊzÀæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
  • E) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À§°ÃPÀgÀt ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ ªÀåQÛUÀ¼À (gÀPÀëuÁ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2020 gÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÉÆA¢gÀ¢zÀÝ°è vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀzÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
  Sl No Post KK / NKK RESIDUAL Reserved Posts  
        Direct Direct Direct Ex-servicemen In-service
        MEN WOMEN Transgender MEN MEN TOTAL
  01 SRSI(KSRP) NKK 20 02 03 04 03 32
      KK 14 0 01 01 02 18
    SI(IRB) NKK 13 0 1 1 2 17
      KK 03 0 0 0 0 3
                TOTAL 70

  VACANCY


  Classification
  NOTE / n¥ÀàtÂ
  • Payment should be made in HDFC / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centre for the candidates who will be qualifying in Endurance Test & Physical Standard Test.
  • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß HDFC Bank / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

  Phone:080-22943346
  Support Center Timings : 10:30 AM To 05:30 PM

  Contact US